Стекът е линейна структура от данни. Работи на принципа LIFO (Last-In First-Out), тоест последен влязъл – първи излязъл. Можем да добавяме и изваждаме елементи само от едната страна.

Уроци по програмиране

За работа със стекове е необходимо да добавите библиотеката stack:

 1. #include <stack>

Декларирането на стек става по следния начин:

 1. //stack<тип_данни> име_на_стека;
 2. stack<int> s;

Стекът поддържа следните функции:

 

  • empty() – връща TRUE ако стека няма елементи
  • pop() – премахва най-горния елемент на стека
  • push() – добавя елемент отгоре на стека
  • size() – връща броя елементи в стека
  • top() – връща стойността на най-горния елемент на стека

Задача: Разгледайте и тествайте следната програма, която показва всички функции в действие:

 1. #include <iostream>
 2. #include <stack>
 3. using namespace std;
 4. int main()
 5. {
 6.     stack<int> s;
 7.     cout<<„Broi elementi:“<<s.size()<<endl;
 8.     s.push(1);
 9.    s.push(2);
 10.    s.push(3);
 11.    cout<<„Broi elementi:“<<s.size()<<endl;
 12.    cout<<„Gorniq element:“<<s.top()<<endl;
 13.    s.pop();
 14.    cout<<„Broi elementi:“<<s.size()<<endl;
 15.    cout<<„Gorniq element:“<<s.top()<<endl;
 16.    s.pop();
 17.    cout<<„Broi elementi:“<<s.size()<<endl;
 18.    cout<<„Gorniq element:“<<s.top()<<endl;
 19.    cout<<„–––––––––„<<endl;
 20.    stack<char> a;
 21.    a.push(‘a’);
 22.    a.push(‘b’);
 23.    a.push(‘c’);
 24.    a.push(‘d’);
 25.    a.push(‘e’);
 26.    a.push(‘f’);
 27.    a.push(‘g’);
 28.    cout<<„Broi elementi:“<<a.size()<<endl;
 29.    while(!a.empty()){
 30.    cout<<„Gorniq element:“<<a.top()<<endl;
 31.    a.pop();
 32.    }
 33.    cout<<„Broi elementi:“<<a.size()<<endl;
 34.    return 0;
 35. }

Автор: Мартин Михайлов