Oпашката е линейна структура от данни. Работи на принципа FIFO (First-In First-Out), тоест първи влязъл – първи излязъл. Можем да добавяме елементи само в края на опашката и да изваждаме само от началото. За пример можем да вземем опашката на магазина, когато се наредите последни на опашката, то последни и ще излезете, съответно първият, влязъл в опашката, излиза първи. Принципът е същият.

За работа с опашки е необходимо да добавите библиотеката <strong>queue</strong>:

 1. #include <queue>

Декларирането на опашка става по следния начин:

 1. //queue<тип_данни> име_на_опашката;
 2. queue<int> q;

Опашката поддържа следните функции:

 

  • back() – връща стойността на последния елемент от опашката
  • empty() – връща TRUE ако опашката няма елементи
  • front() – връща стойноста на първия елемент от опашката
  • pop() – премахва първия елемент от опашката
  • push() – добавя елемент в края на опашката
  • size() – връща броя елементи в опашката

Задача: Разгледайте и тествайте следната програма, показваща всички функции в действие:

 1. #include <iostream>
 2. #include <queue>
 3. using namespace std;
 4. int main()
 5. {
 6.      queue<int> q;
 7.      cout<<„Broi elementi:“<<q.size()<<endl;
 8.      q.push(1);
 9.     q.push(2);
 10.     q.push(3);
 11.     cout<<„Broi elementi:“<<q.size()<<endl;
 12.     cout<<„Purviq element:“<<q.front()<<endl;
 13.     cout<<„Posledniq element:“<<q.back()<<endl;
 14.     q.pop();
 15.     cout<<„Broi elementi:“<<q.size()<<endl;
 16.     cout<<„Purviq element:“<<q.front()<<endl;
 17.     cout<<„Posledniq element:“<<q.back()<<endl;
 18.     q.pop();
 19.     cout<<„Broi elementi:“<<q.size()<<endl;
 20.     cout<<„Purviq element:“<<q.front()<<endl;
 21.     cout<<„Posledniq element:“<<q.back()<<endl;
 22.     cout<<„–––––––––„<<endl;
 23.     queue<char> a;
 24.     a.push(‘a’);
 25.     a.push(‘b’);
 26.     a.push(‘c’);
 27.     a.push(‘d’);
 28.     a.push(‘e’);
 29.     a.push(‘f’);
 30.     a.push(‘g’);
 31.     cout<<„Broi elementi:“<<a.size()<<endl;
 32.     while(!a.empty()){
 33.     a.pop();
 34.     cout<<„Broi elementi:“<<a.size()<<endl;
 35.     }
 36.     return 0;
 37. }

Опашките намират широко приложение в програмирането. Много алгоритми, свързани с графи (като например BFS – Breadth First Search), използват опашки.

Автор: Мартин Михайлов