C++ Област на променливите

Съдържание Локални и нелокални променливи Глобални променливи Скрити променливи Недостъпни променливи   Увод По областта си на действие идентификаторите/променливите се разделят на локални, нелокални и глобални. Една променлива може да се достъпи, само ако е в...

C++ Стандартен Вход / Изход

Съдържание   Стандартен изход (cout) Стандартен вход (cin) Четене на стрингове – getline   Увод Стандартната C++ библиотека включва header файла iostream, където са декларирани стандартните входни и изходни стриймови обекти. Чрез тях можем да...